21.04.2015.

Професионални развој запослених у образовању

               

Наставничке компетенције су капацитет појединца које се исказују у вршењу сложених активности у образовно-васпитном раду. Компентеције представљају скуп потребних знања, вештина и вредносних ставова наставника. Централну улогу у унапређивању образовања и васпитања имају наставници јер они непосредно утичу на учење и развој ученика.
Стога је улога наставника вишеструка, јер треба да:
  •  Развија кључне компетенције код ученика које их оспособљавају за живот и рад и на тај начин им пружа основу за даље учење;
  • Пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју, да остваре образовне и васпитне потенцијале у складу са сопственим могућностима.
С тим у вези, а у складу са својим ресурсима и капацитетима, као и поштујући Статут организације, руководство Школе плус омогућава свим просветним радницима са територије општине Бела Црква квалитетан професионални развој , у складу са поменутим законским оквирима.
Наставник, васпитач и стручни сарадник дужан је да у току пет година оствари најмање 120 бодова из различитих облика стручног усавршавања. У професионални развој наставника и стручних сарадника спада и стално стручно усавршавање, развијање компетенција ради бољег обављања посла као и унапређивања нивоа постигнућа ученика. Потребе и приоритете установа или школа планира на основу резултата самовредновања квалитета рада установе, личних приоритета наставника односно васпитача или стручних сарадника, као и на основу извештаја о остварености стандарда постигнућа, задовољства родитеља и ученика.
Организовали смо циклус стручних, акредитованих семинара у Белој Цркви, који имају за циљ да полазници унапреде знања и вештине које ће применити у свом  васпитно-образовном раду, као и  начине претварања теоретских дидактичких модела, метода и техника развијања стваралаштва у практичне поступке које могу да користе у настави, како би подстицали ученике на необична и оригинална решења проблема.
На тај начин оснажујемо наставнике за стратегије унапређивања комуникације и сарадње учитеља и одељењских старешина, тј. наставника предметне наставе. Побољшава се  ниво квалитета планирања, наставник се континуирано  стручно усавршава у области научне дисциплине којој предмет припада, кроз методике наставе и образовне технологије.
Наставићемо и у наредном периоду да кроз поменуте дидактичке семинаре  унапредимо  квалитет  рада просветних радника, како би он, у складу са тим, примењивао новостечена знања из области у којима се усавршавао у свом свакодневном раду са ученицима.